ලියාපදිංචි වන්නDialog දුරකතනයකින්
REGහිස්තැනක්TL ලෙස ටයිප් කර 77177 SMS කරන්න.(දිනකට රු.2+බදු )


*ඔබට තාක්ෂණික වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය දිනපතා SMS මගින් ලැබෙනු ඇත.(ඔබ අද දිනයේ ලියාපදිංචි වුයේ නම් හෙට දිනයේ සිට වෙබ් ලිපිනය SMS මගින් ලැබෙනු ඇත)