අප ගැන

       ඔබ අද පටන් අන්තර්ජාලය තුළින් නිවැරදි නව තාක්ෂණික දැනුම ලබන්නට කදිම මගක් විවර කර ගෙන ඇත.ඔබ දිනපතා නව තාක්ෂණික දැනුමින් පිරිපුන් විය යුතුය.එසේ නොවුනහොත් ලෝකයා ඉදිරියට ගමන් කලත් ඔබ එක තැන නතර වී සිටිනු ඇත.මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබගේ එම දැනුම් පිපාසය සන්සිදුවාලන්නට බව කිවයුතුය. මෙය තවත් එක තාක්ෂණික වෙබ් අඩවියක් පමණක් නොවේ..ලබන දැනුමින් අමතර ආදාමයක් හෝ නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අත හිත දීමකි.අනාගතයේ අන්තර්ජාලය තව දුරටත් පුළුල් වත්තම ඔබගේ අරමුණු වඩාත් ඉටුවනු ඇත.
         අප වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට අවශ්‍යවන්නේ එක පාඩම් මාලාවක් පමණක් යැයි නොසිතන්න.ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍ය සියලු තාක්ෂණික දැනුම ඔබවෙත සිංහලින්ම කියාදෙන්නට නිතැනින්ම අප කටයුතු කරන්නෙමු..
       නව තාක්ෂණික ලිපි දිනපතා ඇතුලත් කල සැනින් අප  ඒ බව ඔබට SMS මගින් දැනුම් දෙනු ඇත.දිනපතා ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය සමග URL Password එක SMS මගින් එවනු ඇත.ඔබට වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැක්කේ අවසාන වරට ඔබේ දුරකතනයට ලැබුන වෙබ් ලිපිනයෙන් පමණි.
ඔබට ජය!
Admin
www.techzonelanka.com